• home
  • Reklamační řád

Reklamační řád

 

 

internetového obchodu \\\\\\\"domena.tld\\\\\\\"

Reklamační řád internetového obchodu \\\\\\\"dome.tld\\\\\\\" je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a je součástí obchodních podmínek obchodu. Provozovatel internetového obchodu \\\\\\\"domena.tld\\\\\\\" a zároveň prodávající je společnost \\\\\\\"nazev spolecnost\\\\\\\", zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v XXX oddíl X, vložka XXXX, sídlo: \\\\\\\"adresa společnosti\\\\\\\", identifikační číslo: xxxxxxxxx , korespondenční adresa pro reklamace: \\\\\\\"Adresa pro zasilani reklamaci\\\\\\\" (dále jen ,,Prodávající). Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí zákazník internetového obchodu \\\\\\\"domena.tld\\\\\\\", který je koncovým zákazníkem – spotřebitelem (dále jen ,,Zákazník). U kupujícího jenž je osobou podnikající (fyzickou nebo právnickou osobou) a nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje se vztah řídí příslušnými ustanoveními uvedenými v obchodním zákoníku.

Článek 1 - Právo na uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v provozovně Prodávajícího, která je umístěna na korespondenční adrese. Právo na opravu zboží lze uplatnit také v kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jejichž seznam je uveden v záručním listě výrobku.

Zákazník je povinen průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě \\\\\\\"domena.tld\\\\\\\" provozovaném Prodávajícím. K reklamaci je potřebný originál dokladu o zakoupení zboží, nebo řádně vyplněný záruční list. Při uplatnění reklamace obdrží Zákazník reklamační protokol, jímž je povinen se prokázat při vypořádání reklamace.

Reklamace se nevztahují na tyto případy:

- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním zboží (např. užíváním v rozporu s návodem k použití, provozem při nesprávném napájecím napětí, provozem v nevhodném prostředí) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele

- prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

- nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů, nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě

- živelné katastrofy.

Článek 2 - Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat předepsaným normám pro dané zboží.

Článek 3 - Odpovědnost za vady

V případě, že zboží při převzetí Zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu – trpí vadami, má Zákazník právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Teprve není-li takový postup možný, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud Zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Má-li zboží prodávané za nižší cenu, nebo zboží použité vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Zákazník místo, práva na výměnu zboží, právo na přiměřenou slevu. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, je považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení  do provozu byly

- sjednány v kupní smlouvě provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího,

- provedeny Zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení zboží do provozu (viz §623 ObčZ, poslední věta).

Internetový obchod \\\\\\\"domena.tld\\\\\\\" provozovaný Prodávajícím při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za uložená data a informace Zákazníka, jež jsou uložena v pevných discích, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí přebíraného přístroje, a to ani za jejich uchování. Ustanovení platí zejména pro herní konzole s paměťovou kartou, dětské počítače apod.

Článek 4 - Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se Zákazníkem nedohodne písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (Článek 6).

Článek 5 - Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Zákazníkem. Má-li koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí zbožíi.

Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Zákazník po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající, nebo autorizovaný servis je povinen vydat Zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Článek 6: Odstranění vad

Je-li vada zboží shledána jako odstranitelná, má Zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Zákazník požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Zákazník právo na výměnu zboží anebo má právo od smlouvy odstoupit.

Také vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro opravu zboží se považuje za vadu neodstranitelnou.

Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání zboží a nepožaduje-li Zákazník jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

Článek 7 - Opětovné vyskytnutí vad

Zákazník má právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.

O uvedený případ nejde, projeví-li se na zboží po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

 

Větším počtem vad zboží trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Článek 8 - Součinnost Zákazníka

Zákazníkům důrazně doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží v místě jeho převzetí a to bezodkladně. Poškození obalu zboží při dopravě může mít za následek poškození samotného zboží. V případě, že Zákazník zjistí poškození zboží bezprostředně při předání, je o tom povinen sepsat záznam společně s pracovníkem dopravní společnosti. Na základě tohoto záznamu bude Zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo může být dodán nový výrobek.

 

Podepsání přepravního listu Zákazníkem je považováno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň je i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené. Na pozdější reklamace škod způsobených dopravcem nebude bran zřetel a dojde k jejich zamítnutí.

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Internetový obchod \\\\\\\"domena.tld\\\\\\\" provozovaný Prodávajícím při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za uložená data a informace Zákazníka, jež jsou uložena v pevných discích, pamětích, či dalších nosičích informací, jež jsou součástí přebíraného přístroje, a to ani za jejich uchování. Ustanovení platí zejména pro herní konzole s paměťovou kartou, dětské počítače apod. Prodávající z tohoto důvodu doporučuje Zákazníkům pravidelné zálohování těchto dat a informací a Zákazník bere toto upozornění na vědomí.

Článek 9 - Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění v následující výši:

-        XXX,-Kč / započatý týden u zboží menších rozměrů (většina zboží pro vnitřní používání)
-       XXX,- Kč / započatý týden u zboží větších rozměrů (například venkovní hračky a vybrané vnitřní hračky)

Pokud si Zákazník nevyzvedne zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si je vyzvednout, je prodávající oprávněn zboží prodat (viz § 656 ObčZ) a na výzvu Zákazníka mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění ve výše uvedené výši.

Pokud Zákazník reklamované zboží poslal poštou nebo pomocí dopravce, doručí mu Prodávající reklamované zboží stejným způsobem.

Článek 10 – Postup při reklamaci zboží v případě, že je reklamované zboží zasláno poštou

Krok 1: Zákazník zasílá reklamační e-mail na adresu \\\\\\\"email\\\\\\\" s uvedením popisu závady
Krok 2: Prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů informuje Zákazníka o nejrychlejším způsobu vyřízení jeho reklamace 
Krok 3: Zákazník okopíruje daňový doklad (fakturu) a na zadní stranu popíše stručně závadu zboží.
Krok 4: Zákazník zasílá doporučeně zboží společně s kopií daňového dokladu, který obsahuje popis závady v originálním (nebo odpovídajícím) obalu na korespondenční adresu Prodávajícího. Balík je viditelně označen: ,,K REKLAMACI”.
Krok 5: Prodávající Zákazníka neprodleně informuje e-mailem o průběhu reklamačního řízení. Případně jej kontaktuje telefonicky.