• home
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Provozovatel internetového obchodu \\\\\\\\\\\\\\\"domena.tld\\\\\\\\\\\\\\\"  a zároveň prodávající je společnost \\\\\\\\\\\\\\\"nazev spolecnosti\\\\\\\\\\\\\\\", zapsaná

v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v XXXX oddíl X, vložka XXXXXX, sídlo: XXXXX, identifikační číslo:XXXXX, korespondenční adresa internetového obchodu na portále \\\\\\\\\\\\\\\"domena.tld\\\\\\\\\\\\\\\": \\\\\\\\\\\\\\\"nazev spolecnosti\\\\\\\\\\\\\\\" (dále jako„Prodávající“) zveřejňuje obchodní podmínky 
s odvoláním na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím. Vztahy kupujícího 
a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy \\\\\\\\\\\\\\\"nazev spolecnosti\\\\\\\\\\\\\\\") a jeho zákazníků (dále jako ,,Kupujících“) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží), pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:


- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené návody k obsluze, záručními listy a seznamy opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sklad a prodejna Prodávajícího: \\\\\\\\\\\\\\\"název společnosti + adresa\\\\\\\\\\\\\\\". Zákaznická info linka: tel. +420 xxx xxx xxx, Zákaznický e-mail: \\\\\\\\\\\\\\\"email\\\\\\\\\\\\\\\"

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

                                             
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. V případě, že Kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit. V případě realizace dobropisu, bude tento zaslán Prodávajícím na fakturační adresu Kupujícího, který doklad podepíše a zašle zpět na adresu zákaznického centra Prodávajícího. Po obdržení podepsaného dobropisu bude provedeno vrácení peněz Kupujícímu způsobem (složenka, převod na účet), o kterém písemně vyrozumí Kupující Prodávajícího.

5. CENA A PLACENÍ

Nabídkové ceny uvedené na stránkách\\\\\\\\\\\\\\\"domena.tld\\\\\\\\\\\\\\\" jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena, bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.


Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení.


K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, příp. doběrečné.


Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

6. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím a o takové situaci bude Prodávající Kupujícího informovat.


V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

7. DODACÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ


****výčet poštovních metod + cen****


Poznámka: V případě objednávky více kusů zboží nacházejících se na různých skladových lokacích společnosti \\\\\\\\\\\\\\\"nazev spolecnosti\\\\\\\\\\\\\\\", bude objednávka pravděpodobně vykryta několika, na sobě nezávislými, dodávkami.

 

8. ZPŮSOB PLATBY


****výčet platebních metod + cen*****

 

9. ZÁRUKA, SERVIS

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, nebo osobně v provozovně prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.


Reklamační zpráva (viz .
 Reklamační řád internetového obchodu \\\\\\\\\\\\\\\"domena.tld\\\\\\\\\\\\\\\".) musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na řešení reklamace. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci neodkladně, maximálně však do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Dále viz. Reklamační řád internetového obchodu \\\\\\\\\\\\\\\"domena.tld\\\\\\\\\\\\\\\"

 

10. VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

Rozpor s kupní smlouvou: Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy Kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno.

 

Odstoupení od smlouvy, Vrácení zboží: Nepoužité zboží může Kupující bez udání důvodu v případě koupě přes internet vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na adresu: \\\\\\\\\\\\\\\"naze spolecnosti + adresa\\\\\\\\\\\\\\\". Zboží zašle zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.

 
Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty! Při vrácení zboží si může Kupující zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 30 kalendářních. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu kam mají být peníze zaslány uvede Kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy, v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží.


Při vrácení zboží účtuje Prodávající Kupujícímu, pokud zvolí Kupující úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 40,- Kč (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován. Prodávající proplácí zpět pouze cenu zboží, nikoliv zaplacené poštovné.

 

Výměna: Při první výměně zboží neúčtuje Prodávající Kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné. Výměnu zboží lze provést v provozovně Prodávajícího, vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.


Výměnu zboží zasláním (lze realizovat pouze na adrese skladu Prodávajícího), doporučujeme předem projednat telefonicky tel. +420 xxx xxx xxx.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.Platné od x.xx.20xx